Parashah Ha-azinu (Shabbat Shuvah)

10801 Fairford Avenue, Downey, CA 90241 10801 Fairford Ave., Downey

Parasha Ha-azinu (Hear) (Shabbat Shuvah) Torah Portion:  Deuteronomy 32:1-52 Haftarah:  2 Samuel 22:1-51; Hosea 14:2-10 Brit Chadashah: Romans 10:17-11:12; 12:19; 15:9-10 “I will delight in your statutes; I will not forget your […]

Parashah Yom Kippur

10801 Fairford Avenue, Downey, CA 90241 10801 Fairford Ave., Downey

Parasha Yom Kippur (Day of Atonement) Torah Portion:  Leviticus 16:1-34; Numbers 29:7-11 Haftarah:  Isaiah 57:14-58:14 Brit Chadashah: Hebrews 9:1-15 “I will delight in your statutes; I will not forget your word.”  (Psalm […]

Parashah Sukkot (Day 1)

10801 Fairford Avenue, Downey, CA 90241 10801 Fairford Ave., Downey

Parasha Sukkot (Tabernacles) Torah Portion:  Leviticus 22:26-23:44; Numbers 29:12-16 Haftarah:  Zechariah 14:1-21 Brit Chadashah: John 1:1-18 “I will delight in your statutes; I will not forget your word.”  (Psalm 119:16) Join us […]

Parashah Shabbat Sukkot

10801 Fairford Avenue, Downey, CA 90241 10801 Fairford Ave., Downey

Parasha Shabbat Sukkot (Sabbath of Tabernacles) Torah Portion:  Exodus 33:12-34:26 Haftarah:  Ezekiel 38:18-39 Brit Chadashah: Luke 2:1-14 “I will delight in your statutes; I will not forget your word.”  (Psalm 119:16) Join […]

Parashah Shmini Atzeret

Trinity Baptist Church 8219 Florence Ave, Downey

Parasha Shmini Atzeret (The Eighth Day) Torah Portion:  Deuteronomy 14:22-16:17; Numbers 29:35-30:1 Haftarah:  1 Kings 8:54-66 Brit Chadashah: 1John 3:1-3 “I will delight in your statutes; I will not forget your word.” […]

Parashah Simchat Torah

Trinity Baptist Church 8219 Florence Ave, Downey

Parasha Simchat Torah (Rejoicing in the Torah) Torah Portion:  Deuteronomy 33:1; Genesis 1:1-2:3    Numbers 29:35-30:1 Haftarah:  Joshua 1:1-18   Brit Chadashah: Revelation 21:9-22:5 “I will delight in your statutes; I will […]